Aydınlatma Metni

Ulaştığınız aydınlatma metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10.maddesi ile bu maddenin uygulanmasını gösteren “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri gereği, “Uğur Mumcu Caddesi No:95/9-10, G.O.P, Çankaya, Ankara” adresinde, Türkiye İş Kurumu Özel İstihdam Bürosu belgesi çerçevesinde faaliyet yürütmekte olan veri sorumlusu “H.R. İnsan Kaynakları Danışmanlığı A.Ş.(HRM)” tarafından, iş bulmak üzere başvuru yapan gerçek kişi adaylara yönelik hazırlanmıştır. 

HRM; yazılı veya sözlü, fiziki veya elektronik ortam üzerinden kendisine “iş bulmaya aracılık hizmeti” amacıyla başvuru yapan gerçek kişi adayların Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, cinsiyet, uyruk, TC kimlik no’yu içerir kimlik verilerini, Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon numarası içerir iletişim verilerini, diploma bilgilerini de içerir eğitim ve öğrenim durumu; katılınan kurs, sertifika bilgileri, yabancı dil, bilgisayar bilgisi, becerilerine dair bilgileri; varsa önceki mesleki deneyimleri kapsamında çalışılan şirketler, çalışılan pozisyon ve süresine dair bilgileri; referanslar ad/soyad, firma, pozisyon, iletişim bilgileri; askerlik durumu, seyahat yeterlilikleri, sürücü belgesi bilgisi; istenen çalışma koşullarına dair beklenen aylık ücret, çalışmak istenen coğrafi yer/il bilgisi; hobi bilgilerini içerir özgeçmiş/özlük verilerini, fotoğraf ve ses kayıtları içerir görsel ve işitsel verilerini, yazılı/elektronik başvurularda, aday tarafından doldurulması/bilgi verilmesi halinde 6698 sayılı Kanun’da “özel nitelikli kişisel veri” olarak tanımlanmış dernek ve vakıf üyeliği ile ilgili verilerini, sigara kullanma bilgisi, yasal düzenlemeler açısından önemli olan engellilik durumu bilgisi dahil, 6698 sayılı Kanun’da “özel nitelikli kişisel veri” olarak tanımlanmış sağlık verilerini, işlemektedir.

 HRM, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 17, 18 ve 19 uncu maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu ilgili hükümleri ile Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği hükümleri uyarınca; iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetleri yapmak, işgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütmek ve mesleki eğitim düzenlemek amaçlarıyla kişisel verileri toplamakta, işlemektedir. Bu çerçevede; başvurucu adayların kişisel verileri; özel istihdam bürosu faaliyetlerini yürütebilmek, aday başvurucu ile bağıtlanan sözleşme hükümlerini yerine getirebilmek ve belirtilen yasal düzenlemeler ile getirilen kamusal yükümlülüklere uyabilmek için işlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen aday başvurucu kişisel verileri, özel istihdam bürosu faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla; işçi bulabilmek için HRM’ye başvuran yurt içinde yerleşik veya yurt dışında bulunan işverenlere, kendi iştiraklerine, iş ortaklarına, üyelik usulü ile çalışan ve HRM ile sözleşmesi bulunan istihdam platformlarına, başta Türkiye İş Kurumu ve SGK olmak üzere yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapılmaktadır. 

HRM tarafından, 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrasında yer alan “a) kanunlarda açıkça öngörülen, c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanan kişisel veriler, yazılı veya sözlü, fiziki veya elektronik ortam yoluyla, otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olacak şekilde otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi gereği, başvurucu adayı olarak işlenen verileriniz ile ilgili olarak; verilerinizin işlenip işlenmediğini, işleniyorsa işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; işlenen verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, verilerinizin kanunda öngörülen şartlara uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme; otomatik sistemler aracılığıyla analiz yapılarak aleyhinize sonuç çıkarılmasına itiraz ile Kanuna aykırı işleme nedeniyle uğrayacağınız zararı talep etme haklarınız mevcuttur. 

Bu haklar kapsamındaki istemlerinizi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre HRM’nin “Uğur Mumcu Caddesi No:95/9-10, G.O.P, Çankaya, Ankara” adresine yazılı olarak veya HRM’ye ait hrm@hrm.com.tr kurumsal e-posta adresi ile iletebilirsiniz. 

REFERANSLAR
BP Türkiye
3 Kelimede HRM; Güvenilir, Çözüm odaklı, Duyarlı.
BP Türkiye 10 yılı aşkın süredir HRM ile birlikte çalışmaktadır ve bu süre boyunca 1 kez bile uyumsuzluk veya yanlışlıkla karşılaşmamıştır.
Nispeten küçük fakat fazlasıyla profesyonel bir şirket olan HRM Danışmanlık, bizim için kesinlikle güvenilir bir iş ortağıdır.

Reyhan Elmalidag
BP Türkiye İK Müdürü
TANAP
HRM, atikliğimizi iyi düşünülmüş perspektifleriyle ve hızlı eylemleriyle destekleyen uzun vadeli, güven duyduğumuz bir iş ortağımızdır.

Çiğdem ÖZDEMİR EVREN
İnsan Kaynakları Direktörü
Bilkent Üniversitesi
“HRM firması farklı sektör ve kadrolarda görev yapan profesyonellerin yeni iş arayışlarında destek almayı tercih ettiği firmaların başında gelmektedir. Geniş ve nitelikli aday portföyü geçmişte yaptığımız işe alımlarda çok faydalı bir araç olmuştu. Sürecin hem adayların, hem de işveren temsilci İK biriminin ihtiyaç ve beklentilere uygun yürütülmesi de HRM’nin öne çıkan özelliklerinden biridir.”

  Ersun Türköz
İnsan Kaynakları Müdürü
ASAS AMBALAJ BASKI SANAYI ve TIC A.S.
HRM ile 10 yıldır çalışmaktayız. Çalıştığımız her projede, danışmanlarımız beklentilerimizin çok üzerinde bize destek verdiler. Bu yüzden yıllardır çalışmaya devam ediyoruz.

Yasin ATAK 
Insan Kaynakları Müdürü
HRM ANDROID UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN.